'Vrijwel alle grote transitie vraagstukken en uitdagingen  in de landbouw zijn keten vraagstukken waarbij alle schakels in die keten met elkaar samen zullen moeten werken.  CoViVa is voor de varkenssector hét samenwerkingsplatform om dit op te pakken en uit te voeren'

Wyno Zwanenburg, voorzitter Coalitie Vitale Varkenshouderij


Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De POV is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers; de boer aan het roer!

 


Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector.

 

COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is een slagvaardige organisatie die de collectieve belangen behartigt van ondernemingen in de Nederlandse roodvleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van met name varkens, rund- en kalfsvlees.

 


Nevedi

Nevedi vertegenwoordigt de belangen van de industrie die diervoer produceert en zet zich in voor circulair, duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel. Haar leden leveren een positieve bijdrage aan het produceren van voedsel, in balans met de natuur. We willen een duurzame toekomst creëren voor mens, dier en planeet.


Topigs Norsvin

Topigs Norsvin is ’s werelds meest innovatieve varkensfokkerijorganisatie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie. Constante en aanzienlijke productverbetering maakt het onze klanten mogelijk om duidelijk verbeterde toegevoegde waarde te creëren. Wij zijn onderdeel van de Coalitie om de uitdagingen van sector en maatschappij collectief op te pakken. Wij streven naar duurzaamheid en rendement.

 


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Varkenshouders staan voor de uitdaging om duurzaam te produceren. Dat vraagt een flinke omslag in hoe er wordt gewerkt. Mijn ministerie kan die omslag niet alleen maken. We hebben de hulp en inzet van een ketenbrede samenwerking daarbij nodig. Ik ben erg trots om te zien dat al deze ketenpartijen samen werken aan een mooie toekomst van de varkenshouderij.

 

 

Breed draagvlak in de keten

Een breed draagvlak in de keten is nodig om verdere verduurzaming van de varkenshouderij te realiseren. Andere partijen worden op termijn uitgenodigd ook bij te dragen aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij. 

Er is bewust gestart met een klein groepje bedrijven en organisaties om snelheid in het proces te krijgen. Nu de plannen concreet zijn, is het heel wenselijk dat andere bedrijven en organisaties aanhaken en we samen de gewenste transitie daadwerkelijk gaan realiseren. Ook nieuwe en/of aanvullende ideeën zijn welkom. Uiteindelijk kunnen we onze doelstellingen alleen waarmaken als iedereen er de schouders onder zet.

Neem contact op met Alfred van Lenthe, programmadirecteur van de Coalitie Vitale Varkenshouderij: avlenthe@vitalevarkenshouderij.nl