Partners

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, ForFarmers, Agrifirm, Topigs Norsvin en het Ministerie van LNV vormen samen de Coalitie Vitale Varkenshouderij. 

'De kracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij is dat verschillende partijen in de varkenssector met elkaar overleggen en echt met elkaar tot acties komen om de license to produce te verzilveren.'

Uri Rosenthal, voormalig voorzitter Coalitie Vitale Varkenshouderij


Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De POV is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers; de boer aan het roer!

 


Rabobank

De Rabobank wil helpen de landbouw te verduurzamen. Daar vragen maatschappij en ook de sector om, maar het gaat niet vanzelf. Voor iedere schakel in de keten ligt er de uitdaging om te verduurzamen. Samen maken we de wereld beter. 

 


Topigs Norsvin

Topigs Norsvin is ’s werelds meest innovatieve varkensfokkerijorganisatie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie. Constante en aanzienlijke productverbetering maakt het onze klanten mogelijk om duidelijk verbeterde toegevoegde waarde te creëren. Wij zijn onderdeel van de Coalitie om de uitdagingen van sector en maatschappij collectief op te pakken. Wij streven naar duurzaamheid en rendement.

 


Vion Food

Een vitale varkenshouderij geldt als basisvoorwaarde voor een gezonde primaire sector, een sector die in staat is te investeren in innovatie, dierenwelzijn en milieu. Een vitale varkenshouderij is echter ook voor het toekomstperspectief van de verwerkende industrie van groot belang. De potentiele kansen die er voor de varkenssector liggen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid bieden een goede uitgangspositie om ons te ontwikkelen tot een topsector waar we trots op kunnen zijn. Op korte termijn zijn echter ingrijpende maatregelen nodig met betrekking tot omgeving en milieu. Vion wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw beleid. Het sterk gedifferentieerde globale consumptiepatroon op het gebied van varkensvlees vormt een belangrijke basis voor de noodzakelijke vierkantsverwaarding. Wij zullen verder inzetten op een versterking van globale afzetpositie en een betere positionering van Nederlands varkensvlees.

 


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Varkenshouders staan voor de uitdaging om duurzaam te produceren. Dat vraagt een flinke omslag in hoe er wordt gewerkt. Mijn ministerie kan die omslag niet alleen maken. We hebben de hulp en inzet van een ketenbrede samenwerking daarbij nodig. Ik ben erg trots om te zien dat al deze ketenpartijen samen werken aan een mooie toekomst van de varkenshouderij.

 

 

Breed draagvlak in de keten

Een breed draagvlak in de keten is nodig om verdere verduurzaming van de varkenshouderij te realiseren. Andere partijen worden op termijn uitgenodigd ook bij te dragen aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij. 

Er is bewust gestart met een klein groepje bedrijven en organisaties om snelheid in het proces te krijgen. Nu de plannen concreet zijn, is het heel wenselijk dat andere bedrijven en organisaties aanhaken en we samen de gewenste transitie daadwerkelijk gaan realiseren. Ook nieuwe en/of aanvullende ideeën zijn welkom. Uiteindelijk kunnen we onze doelstellingen alleen waarmaken als iedereen er de schouders onder zet.

Neem contact op met Alfred van Lenthe, programmadirecteur van de Coalitie Vitale Varkenshouderij: avlenthe@vitalevarkenshouderij.nl