Ambitie: Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

De Coalitie staat voor een diervriendelijke varkenshouderij met robuuste en gezonde dieren. De sector loopt wereldwijd voorop in diergezondheid, dierenwelzijn, brandveilige stallen en diervriendelijk transport.

Een varkenssector waarin varkens gezond en weerbaar zijn, zonder structureel gebruik van medicatie. Dit vindt plaats door een integrale benchmark te ontwikkelen gericht op de aanpak van bedrijfsgebonden dierziekten (te beginnen met PRRS), zorg voor jonge dieren, praktijkgerichte afbouw van fysieke ingrepen, reductie van antibiotica en salmonella en deze benchmark op te nemen in kwaliteitssystemen.

Opgaven en doelstellingen

De Coalitie ziet de volgende opgaven om gezondheid en welzijn van varkens verder te verhogen:

  1. Aanpak van bedrijfsgebonden dierziekten, te beginnen bij PRRS, en een zorgvuldig en selectief gebruik van antibiotica.
  2. Zorg voor jonge dieren en verlaging van de gemiddelde uitval van biggen.
  3. Praktijkgerichte afbouw van fysieke ingrepen aan het dier.
  4. Verantwoord en comfortabel veetransport, ook gericht op versterking van de bio-security en de hoge gezondheidsstatus. Beperking transportduur en dichterbij slachten worden gestimuleerd vanuit marktconcepten en verdienmodellen.

 

Toelichting: De punten 1 t/m 3 wil de Coalitie bereiken door een geborgde benchmarksystematiek voor varkenshouderijen te ontwikkelen. De benchmark is gericht op terugdringen PRRS (en vanaf 2025 andere bedrijfsgebonden ziekten zoals APP en Mycoplasma), antibioticareductie, verhogen bigvitaliteit aan de hand van een bigvitaliteitsindex, intacte staarten met hulp van een recent ontwikkelde risicobeoordelingssystematiek (Welzijnscheck varkens) waarvan onderdelen reeds in 2019 worden uitgevoerd op varkenshouderijen en Salmonellareductie. Het verbeteren van gezondheid en welzijn van dieren vraagt om kennis van en sturingsmogelijkheden op veel facetten binnen het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan voeding, klimaat, vloeren, huisvesting, fokkerij en management. Vanwege deze complexiteit wordt ingezet op een integrale benadering waarbij varkensbedrijven hun inspanningen ook (h)erkend en beloond zien worden en waarbij sturing mogelijk wordt bij bedrijven die (op onderdelen) achterblijven.
Voor punt 4 wordt aangesloten bij een lopend project van Vee & Logistiek Nederland om in ketenkwaliteitssysteem Holland Varken een aparte module 'verantwoord en comfortabel veetransport' op te nemen. 

Download

Factsheet Ambitie 4 Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij