Ambitie: Goede zorg voor de leefomgeving

Goede zorg voor de leefomgeving betekent een varkenshouderij waarbij omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen nadelige effecten ondervinden van het houden van varkens (bijv. geuroverlast). Varkenshouderijen zijn ingepast in de omgeving en versterken de structuur van een vitaal platteland.

'Een gezonde leefomgeving is voor de varkenshouderij een van de randvoorwaarden om te produceren. Dat hebben we zo ook vastgelegd in onze Kringloopvisie.'

Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Opgaven

  • Verbetering van de leefomgeving door het saneren van geuroverlast veroorzakende bedrijfslocaties. Dit gebeurt met de door het Ministerie van LNV te ontwikkelen regeling ‘warme sanering varkenshouderij’.

 

  • Systeeminnovaties en het ontwikkelen van nieuwe stalconcepten met brongerichte emissiebeperkende maatregelen. Waarbij toegewerkt wordt naar de stal van de toekomst. Dit is een stal en houderij die aansluit op het natuurlijk gedrag van de varkens en de wensen van markt en consument én invulling geeft aan brandveiligheid, klimaatdoelen en circulaire economie.