Ambitie: Erkende bijdrage aan Klimaat- en energietransitie

Een erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie betekent dat de varkenshouderij werkt aan een klimaatneutrale varkensvleesproductie. De sector zet in op energieproductie uit niet-fossiele bronnen (bijv. zonnepanelen op stallen) en energiebesparing. Zo draagt de varkensketen bij aan de realisatie van de doelen in het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord.

'We werken aan de reductie van emissies én aan het vergroenen van de energievoorziening. Dat past voor 100% bij een verantwoorde voedselketen.' 

Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm


Opgaven

Opgaven op het gebied van energietransitie:

 • Energieleverende varkenshouderij door energiebesparing, groene energieproductie,
  terugwinnen en hergebruik van warmte.
 • Energiebesparing en energievergroening in alle ketenschakels.

Opgaven in de klimaatverbetering:

 • Verminderen van de methaanemissies uit stallen en mestopslagen volgens de in de
  Klimaattafel landbouw en landgebruik gestelde doelen 2030/2050. Dit wordt gerealiseerd
  door een brongerichte aanpak van gasvormige emissies in nieuwe en bestaande varkensstallen.
 • Klimaatneutrale varkensvleesproductie via aangepaste veevoersamenstelling, staluitvoering,
  stalklimaat en mestverwerking.