Ambitie: Erkende bijdrage aan Klimaat- en energietransitie

Een erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie betekent dat de varkenshouderij werkt aan een energie- en klimaatneutrale varkensvleesproductie in 2050. De sector zet in op energieproductie uit niet-fossiele bronnen (bijv. zonnepanelen op stallen) en energiebesparing. Verder wordt de emissie van broeikasgassen door de varkenshouderij verminderd volgens de in de Klimaattafel veehouderij gestelde doelen en randvoorwaarden.

Opgaven en doelstellingen

  1. Verminderen van de methaanemissie van de varkenshouderij volgens de in de klimaattafel gestelde doelen en randvoorwaarden door een brongerichte aanpak van gasvormige emissies in varkensstallen. Snelle verwijdering van mest uit stallen voor verwerking kan daar een belangrijk onderdeel van zijn.
  2. Uitvoeringsagenda Veehouderij en Klimaat, waarin de afspraken uit het Klimaatakkoord worden geconcretiseerd.
  3. Werken aan een energieleverende varkenshouderij door energiebesparing en groene energieproductie (i.e. zon, wind, biogas) en hergebruik van warmte in alle schakels van de keten.
  4. Energiebalans bedrijf en keten; hernieuwbare energie geproduceerd in de keten koppelen aan energiegebruik in de keten.