Ambitie: Goede zorg voor de leefomgeving

Goede zorg voor de leefomgeving betekent een varkenshouderij waarbij omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen nadelige effecten ondervinden van het houden van varkens (bijv. geuroverlast). Varkenshouderijen zijn ingepast in de omgeving en versterken de structuur van een vitaal platteland. Dit vindt plaats door sanering van varkenslocaties met geuroverlast via de saneringsregeling en anderzijds het ontwikkelen en toepassen van innovatieve, emissiearme stalsystemen bij de bedrijven die blijven.

Opgaven en doelstellingen

Twee sporenaanpak: sanering en innovatie

  1. Saneren van bedrijfslocaties die geuroverlast veroorzaken in de regio’s Zuid en Oost. Het Ministerie van LNV heeft hiervoor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opgesteld. De Srv wordt ondersteund door flankerend beleid vanuit provincies en gemeenten. Deelnemende varkenshouders ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van stallen die worden gesloopt.
     
  2. Innovatiespoor met systeeminnovaties en het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen met brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe stallen. Focus ligt op de verdere reductie van de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals ammoniak, broeikasgassen, geur en fijnstof. Er worden nieuwe stalconcepten ontwikkeld, die passen bij een diervriendelijke houderij, effectief zijn op het gebied van kosten en energie en consument en die een brandveilige leefomgeving garanderen. Dit draagt tevens bij aan het behalen van milieu- en klimaatdoelen en de circulaire economie.