Ambitie: Goede zorg voor de leefomgeving

Goede zorg voor de leefomgeving betekent een varkenshouderij waarbij omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen nadelige effecten ondervinden van het houden van varkens (bijv. geuroverlast). Varkenshouderijen zijn ingepast in de omgeving en versterken de structuur van een vitaal platteland. Dit vindt plaats door sanering van varkenslocaties met geuroverlast via de saneringsregeling en anderzijds het ontwikkelen en toepassen van innovatieve, emissiearme stalsystemen bij de bedrijven die blijven.

Opgaven en doelstellingen

Twee sporenaanpak: sanering en innovatie

  1. Saneren van bedrijfslocaties die geuroverlast veroorzaken in de regio’s Zuid en Oost. Het Ministerie van LNV heeft hiervoor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opgesteld. De Srv wordt ondersteund door flankerend beleid vanuit provincies en gemeenten. Deelnemende varkenshouders ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van stallen die worden gesloopt.
     
  2. Systeeminnovaties en het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen met brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe stallen om de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals ammoniak, broeikasgassen, geur en fijnstof verder te reduceren. Er worden nieuwe stalconcepten ontwikkeld, die passen bij een diervriendelijke houderij, bij de wensen van de markt en consument en die een brandveilige leefomgeving garanderen. Dit draagt tevens bij aan het behalen van milieu- en klimaatdoelen en de circulaire economie.