Vitale varkenshouderij in gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.

Om ze te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Een van de coalitiepartners, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft vandaag een stap gezet door de Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) ter consultatie voor te leggen. 

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is een ketenbrede samenwerking van partijen in de gehele varkensketen: Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van LNV. Oud-minister Uri Rosenthal is de onafhankelijk voorzitter.

Aanpak Coalitie Vitalisering Varkenshouderij
De Coalitie streeft naar een vitale varkenshouderij. Dat betekent werken aan nieuwe verdienmodellen, versnellen van mestverwaarding, investeren in stalinnovaties en in keteninformatiesystemen. Daarnaast biedt de aanpak een aantal varkensbedrijven die overlast veroorzaken voor de omgeving, ook een regeling die stoppen mogelijk maakt (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen). Het einddoel is een transparante en samenwerkende keten met een stevige marktpositie.

De aanpak van de Coalitie is vastgelegd in vijf ambities om te komen tot een vitale varkenshouderij. De ambities leiden tot concrete acties die varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden al hebben opgepakt of dat binnenkort gaan doen. De ambities zijn:

Goede zorg voor de leefomgeving: een varkenshouderij waarbij omwonenden van varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers, geen nadelige effecten ondervinden van het houden van varkens (bijv. geuroverlast). Varkenshouderijen zijn brandveilig, ingepast in de omgeving en versterken de structuur van een vitaal platteland.

Centrale positie in de circulaire economie: de positie van het varken als ultiem kringloopdier dat producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (bijv. reststromen voedingsmiddelenindustrie) omzet in hoogwaardige voeding, wordt versterkt. De mest van het varken is waardevol als basis voor groene energie, als bodemverbeteraar en als vervanger van fossiele kunstmest.

Erkende bijdrage aan klimaat en energietransitie: de varkenshouderij werkt aan een klimaatneutrale varkensvleesproductie. De sector zet in op energieproductie uit niet-fossiele bronnen (bijv. zonnepanelen op stallen) en energiebesparing. Zo draagt de varkensketen bij aan de realisatie van de doelen in het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord.

Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij: de sector loopt wereldwijd voorop in diergezondheid, dierenwelzijn en diervriendelijk transport. Een houderij waarin varkens gezond en weerbaar zijn, zonder structureel gebruik van medicatie.

Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking: de varkensketen blinkt uit in het ontwikkelen van vraaggestuurde ketens en nieuwe marktconcepten. De sector heeft wereldwijd een sterke exportpositie. De basis voor een toekomstbestendige varkenshouderij, waar financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheid en circulaire landbouw.

Vervolg
De Coalitie werkt de vijf ambities uit in concrete en dynamische werkplannen. Hiermee werkt de sector continu aan een vitale varkenshouderij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Henk Boelrijk, secretaris Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, 06-53 35 08 62 of per mail: hboelrijk@vitalevarkenshouderij.nl.