POV en CoViVa werken met LNV aan een uitvoerbare saneringsregeling

Voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij komen 407 bedrijven in aanmerking. Inmiddels hebben rond de 150 inschrijvers een positieve beschikking ontvangen. CoViVa en de POV hebben overleg gevoerd met het ministerie van LNV en RVO over de uitvoerbaarheid van de regeling. Daarbij is afgesproken dat er meer ruimte komt om de sloop van de gebouwen binnen de vastgestelde termijnen te realiseren en zijn er afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen de NVWA de controles zal uitvoeren.

Over de aandachtspunten die betrekking hebben de afvoer van gesloopte onderdelen, de onzekerheid over het op tijd intrekken of aanpassen van vergunningen en bestemmingswijzigingen loopt nog vervolgoverleg. De inzet is om hierover begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen.

Sneller beginnen met slopen
Vanaf begin juni geeft de RVO beschikkingen af aan de varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de saneringsregeling varkenshouderij. Nu de beschikkingen op de mat vallen komen er veel vragen over het tijdspad en de uitvoering van de regeling. De knelpunten en vraagpunten zijn door CoViVa en POV geïnventariseerd en besproken met het ministerie van LNV en de uitvoeringsdienst RVO. Deelnemers maken zich vooral zorgen over de haalbaarheid van de termijn van 6 maanden voor het slopen van de bedrijfsgebouwen. Tijdens het overleg is de toezegging gedaan dat al met de sloop kan worden begonnen zodra de dieren uit de stal zijn. Het betreft dan vooral het vast verwijderen van de inrichting. De muren, dak en mestputten moeten nog wel aanwezig zijn op het moment van de NVWA controle.

Strakke afspraken over controle door NVWA
De werkwijze is afgesproken dat RVO binnen 2 dagen na binnenkomst van de melding dat aan de 8 maanden termijn is voldaan de NVWA verzoekt om de controle op locatie te doen. De periode om de controle uit te voeren is dan maximaal twee weken. De inzet van de NVWA is omdat sneller te doen. De varkenshouder wordt dan de volgende dag formeel geïnformeerd over het besluit en de RVO betaald binnen drie werkdagen het voorschot. Conclusie is dat de varkenshouder maximaal na twee en halve week na melding aan de sloop van de gebouwen en het afvoeren van het sloopmateriaal kan beginnen.
 

Leeftijd gebouwen
Een ander knelpunt dat in het gesprek met het ministerie op tafel kwam, betreft het moment waarop de leeftijd van de stal wordt bepaald. Varkenshouders gingen er van uit dat op het moment dat de beschikking wordt afgegeven, dat ook het moment is waarop de waarde van de stal wordt bepaald. Nu blijkt dat de definitieve waarde wordt bepaald op het moment dat de locatie is beëindigd. Dit is het geval  veertien maanden na de afgifte van de beschikking.

CoViVa rekent met een gemiddelde waardedaling die in die periode toch gauw oploopt tot 50 eurocent per vierkante meter. Met name de waarde van jonge stallen loopt in die 14 maanden fors terug. Het ministerie heeft tijdens de gesprekken aangegeven dat het vanuit de EU staatsteunkaders  niet mogelijk is om de waardebepaling te laten samenvallen met het moment dat de beschikking wordt afgegeven. Uitgezocht wordt nog of het mogelijk is om onderscheid te maken tussen stallen die op een verschillend moment leeg komen.

Deelnemers duidelijkheid en zekerheid bieden
Andere elementen uit de Srv waarover de gesprekken worden voortgezet  hebben onder andere betrekking op de afvoer van gesloopte onderdelen, het intrekken of aanpassen van de milieuvergunning, Wnb-vergunning, toestemming sloop en aanvraag bestemmingswijziging. Deze punten zullen ook besproken worden met de Gemeenten (VNG)

POV en CoViVa zijn blij  met de eerste toezeggingen die het ministerie heeft gedaan. Er dient ook op de ander punten snel duidelijkheid te komen. De ondernemers zullen er alles aan moeten doen om binnen de kaders en termijnen van de regeling aan de voorwaarde te voldoen. Het kan echter nooit zo zijn dat een ondernemer wordt gestraft voor zaken waarop hij zelf geen invloed meer heeft. Die duidelijkheid moet er zijn voordat de beschikking wordt getekend en het proces voor de varkenshouder onomkeerbaar wordt.
 

Tijdlijn saneringsregeling, vanaf ontvangst beschikking

 1. bij deelname binnen 8 weken de getekende overeenkomst retourneren;
 2. binnen 6 weken na ontvangst van de overeenkomst door Rvo.nl wordt een voorschot van 10% betaald;
 3. bij deelname binnen acht maanden na dagtekening overeenkomst:
   - stoppen met varkens en overige intensieve veehouderij;
   - mest afvoeren;
   - varkensrechten laten vervallen;
   - bestemmingsplan laten aanpassen;
   - vergunningen laten intrekken.
 4. aanvraag voorschot van 70% van subsidie, voorzien van diverse bewijsstukken;
 5. als de voorschotaanvraag compleet is, bedrijfscontrole door NVWA;
 6. bij goedkeuring NVWA wordt binnen 6 weken 70% van de subsidie betaald;
 7. binnen 14 maanden na dagtekening overeenkomst, sloop en verwijdering van de stallen;
 8. binnen 13 weken aanvraag vaststelling en controle sloop door NVWA;
 9. bij goedkeuring NVWA wordt het restant van de subsidie uitbetaald, 20%;
 10. bij afkeuring NVWA moeten alle voorschotten terug worden betaald.