Emissiereductie door programma Vitale Varkenshouderij

Met de uitvoering van het programma Vitale Varkenshouderij reduceert de varkenshouderij ongeveer 2 Kton ammoniakemissie. De Coalitie Vitale Varkenshouderij benadrukt dit in een brief die gestuurd is aan alle provinciebesturen.  

 

Deze reductie verloopt via de sporen waarlangs ook de Commissie Remkes wil werken: een evenwichtige combinatie van innovaties in nieuwe stalsystemen met minder uitstoot én een gerichte vrijwillige, warme sanering van het aantal bedrijven en varkens. Daarrmee wordt de overlast door emissies naar de omgeving toe sterk verminderd.

Verwacht resultaat

De geplande Saneringsregeling varkenshouderij (180 miljoen euro) laat het aantal varkens in ons land de komende twee jaar met ongeveer 10% dalen. Met name hierdoor wordt een reductie van ongeveer 2 Kton ammoniakemissie behaald. Met het aflopen van de gedoogstoppersregeling komt daar nog eens 2 tot 3 Kton ammoniakreductie bovenop.

Nieuwe stalsystemen

Naast reductie via krimp van de varkensstapel zal de varkenshouderij de komende jaren ook investeren in nieuwe stalsystemen, waarin met brongerichte maatregelen zoals dagontmesting, mestscheiding en mestbewerking op een integrale wijze schadelijke emissies zoals ammoniak, broeikasgassen, geur en fijnstof worden gereduceerd.

Versnelling

Om deze innovaties te ondersteunen hebben het Kabinet en de varkenshouderijsector op dit moment samen 80 miljoen euro beschikbaar (40/40). Additionele financiële middelen vanuit de klimaatgelden, andere (provinciale) fondsen en subsidieregelingen kunnen de omschakeling naar nieuwe, duurzame stalsystemen versnellen. Provincies kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Lees hier de brief aan de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant.