503 aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is op 15 januari gesloten. 503 varkenshouders hebben zich opgegeven voor deelname aan deze regeling. Het aantal inschrijvingen is daarmee boven verwachting.

De regeling is opgesteld met provincies, gemeenten en de sector en draagt bij aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast draagt de Srv bij aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.
Varkenshouderijlocaties die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Door deel te nemen aan de regeling kunnen varkenshouders een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht daarmee beëindigen zij hun bedrijf. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

Als de aanmelder voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt er op basis van de geuroverlast een selectie gemaakt varkenshouderijen met de hoogste geurscore maken het eerste aanspraak op de subsidie. Er wordt nog bekeken of alle aanvragen die voldoen aan de criteria gehonoreerd kunnen
worden. Het streven is om varkenshouders die zich hebben aangemeld binnen 13 weken uitsluitsel te geven over de toewijzing van de subsidie. Bij deelname aan de regeling zullen zij in het tweede kwartaal van 2020 beginnen met het afbouwen van de bedrijfslocatie. De eerste resultaten m.b.t. het verminderen van geuroverlast worden naar verwachting in de loop van 2021 zichtbaar, dan staan de dieren niet meer in de stallen en is de mest opgeruimd.

Samen met provincies, gemeenten en de sector werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een duurzame en vitale varkenshouderij. Varkenshouders die willen stoppen ontvangen ondersteuning, veehouders die juist willen doorgaan krijgen hulp dat op duurzamere wijze te doen. Zij kunnen binnenkort onder meer een beroep doen op een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Deze regeling wordt in het voorjaar van 2020 opengesteld en veehouderij breed ingezet.