Leden focusgroep

Maak kennis met de focusgroep Bigvitaliteit
De Vitale Big Box wordt gevuld met hulpmiddelen om in beeld te brengen welke selectie van bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moet worden om bigvitaliteit te verbeteren. Ook vind je er middelen om de geselecteerde bedrijfsprocessen daadwerkelijk te verbeteren. Om zo uiteindelijk bij te dragen aan een planmatige aanpak van bigvitaliteit.

De leden van de focusgroep Bigvitaliteit adviseren GD bij de ontwikkeling. Zij doen op verschillende bedrijven ervaringen op met de Vitale Big Box en samen valideren wij zo stapsgewijs deze box. De leden maken de Vitale Big Box praktisch en werkbaar op de bedrijven en delen hun waardevolle kennis en kunde met GD en daarmee met het project van en voor de sector. Wij zijn heel trots om enkele van onze ambassadeurs aan jullie voor te stellen!

Anne Staadegaard Advisuer Gezondheid Topigs Norsvin Nederland

Data van geboortegewicht inzetten
“Bigvitaliteit is voor Topigs Norsvin een belangrijk onderdeel in het gebalanceerde fokkerijprogramma. Naast goede moedereigenschappen van al onze zeugen en sterke, uniforme biggen met een goed geboortegewicht bij geboorte vinden we het belangrijk dat alle biggen bij (de eigen) moeder moeten kunnen worden groot gebracht.

Voor elke levend geboren big moet er een speen beschikbaar zijn. De data van bijna twintig jaar ruim 700.000 bigwegingen bij geboorte heeft ons veel geleerd over het effect van geboortegewicht op de bigvitaliteit en bigoverleving. Persoonlijk vind ik het leuk om deel te nemen aan de focusgroep Bigvitaliteit om meer inzicht te krijgen in bigoverleving. De aanwezige kennis vanuit Topigs Norsvin zet ik graag in de focusgroep. Uiteraard draag ik mijn steentje bij om de theorie om te zetten in praktische adviezen en tools, waar varkenshouders direct mee aan de slag kunnen in de stal.”

anne.staadegaard@topigsnorsvin.com

Miranda Kanters dierenarts De Varkenspraktijk locatie Oisterwijk

Kraamstalmanagement
“Binnen mijn vak ben ik vooral geïnteresseerd in kraamstalmanagement en de gezondheid van gespeende biggen. Ik vind het mooi en inspirerend om te werken in een omgeving met gedreven ondernemers met passie voor hun bedrijf en in een sector die een grote bijdrage levert aan onze voedselproductie. Ik werk veel met gesloten bedrijven waar vermeerdering en het houden van vleesvarkens wordt gecombineerd.

Bigvitaliteit is heel belangrijk want ik zie in mijn werk dat bedrijven die in staat zijn gezonde biggen af te leveren op 25 kg, met een laag antibioticagebruik, goede groei en lage uitval, dat het bij de vleesvarkensfase vaak vanzelf loopt, wat zorgt voor een gezond eindproduct. Het is goed dat er veel aandacht is voor bigoverleving en bigvitaliteit. We trekken met veel partijen op en ik hoop dat we in de toekomst mooie resultaten met elkaar behalen. Denk dan aan het opleveren van de bigvitaliteitsindex waarmee bedrijven onderling bigvitaliteit kunnen vergelijken. Daarnaast wordt gewerkt aan tools die voor de varkenshouder beschikbaar worden, die in de stal praktisch toepasbaar zullen zijn. Het werken met verschillende partijen zorgt er voor dat iedereen zijn eigen invalshoek toe kan lichten, waardoor alle facetten van de varkenshouderij aan bod komen.”

mirandakanters@vgtz.nl

Ad Heijneman zeugen/biggenspecialist bij De Heus Voeders

Samen stappen blijven zetten
“Vanuit mijn rol als zeugen- en biggenspecialist ben ik veel op pad voor bedrijfsbezoeken en bedrijfsbegeleiding. Ik zie wat er speelt, wat de resultaten zijn en wat de uitval van biggen is. Hoe komt het dan dat het op het ene bedrijf beter gaat dan op het andere? Ieder bedrijf is uniek, zoals op het gebied van management, voeding, huisvesting en klimaat.

Kunnen we ondanks dat gegeven toch middelen ontwikkelen om de varkenshouder te ondersteunen om de bigoverleving op het bedrijf te kunnen verhogen? Dat een varkenshouder kan zien hoe hij scoort ten opzichte van de benchmark en op welke gebieden hij nog kan doorontwikkelen? Ik denk graag mee bij dit soort vraagstukken. Ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat we het in Nederland al goed doen. Bigvitaliteit en de bigoverleging zijn belangrijk voor het imago van de sector. Geen enkele varkenshouder wil uitval, aan de andere kant is 0 procent uitval onrealistisch. Hoe houden we uitval laag, de bigvitaliteit hoog en zorgen we voor een goed economisch rendement voor de varkenshouder? Het is goed om op die gebieden samen stappen te blijven zetten en hulpmiddelen te blijven ontwikkelen.”

aheijneman@de-heus.nl

Floortje Herder beleidsmedewerker bij Producenten Organisatie Varkenshouderij

Focusgroep is belangrijke verbinding
“De focusgroep Bigvitaliteit is opgericht als verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek. Ik gebruik de kennis van de focusgroep bij beleidsmakers om te laten zien wat er in de stal gebeurt. Aan de andere kant kan ik via de focusgroep aan mensen in de praktijk laten weten wat er op beleidsgebied staat aan te komen, vanuit Nederland of Europa. Het is goed om met elkaar in de gaten te houden welke kant we als sector opgaan en waar we naartoe willen. De leden van de focusgroep zijn daarbij mijn oren en de ogen in de stal.

Zorg voor jonge dieren is een belangrijk thema: niet alleen maatschappelijk en politiek, maar juist ook voor varkenshouders en erfbetreders. Iedereen is gebaat bij gezonde en vitale biggen. De door de focusgroep ontworpen bigvitaliteitsindex is een mooi voorbeeld van de verbinding die de groep vormt tussen praktijk en beleid: er is een traject gestart om te kijken of de index bruikbaar is als benchmarkinstrument, zodat varkenshouders zich onderling kunnen vergelijken, net zoals met antibiotica het geval is. En vervolgens willen we varkenshouders en erfbetreders kennis en tools aanreiken waarmee de zorg voor het jonge dier verder verbeterd kan worden. Dit is maatwerk per bedrijf. De focusgroep helpt mij om hierbij de juiste keuzes te maken, met als resultaat praktisch uitvoerbaar beleid waar de varkenshouder mee vooruit kan. De focusgroep is hierin de verbindende schakel.”

fherder@pov.nl

Edy Bouman Nutritionist varkens DSM Twilmij

Verantwoord voedsel produceren
“Wij voelen ons als DSM zeer betrokken bij het onderwerp bigvitaliteit, vandaar mijn deelname aan deze werkgroep. Het past helemaal in het sustainable denken van onze organisatie. Een goede bigvitaliteit ligt aan de basis van veel processen. Het zegt veel over het goed functioneren van de zeug en is natuurlijk de basis voor een goede kwaliteit vleesvarken.

Hiernaast bepaalt het in hoge mate het inkomen van zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouder. Daar komt nog bij dat het past in nieuwe belangrijke aspecten als duurzaamheid en circulariteit, waar ook de veehouderij meer en meer mee geconfronteerd wordt. Daarnaast willen wij graag betere waardering voor de varkenshouderij door dit onderwerp in een breder perspectief te zetten. Als dieren goed presteren, zegt dat veel over het welbevinden van de dieren, hoe wij deze voeden, verzorgen én hoe gezond deze zijn. Tevens is deze goede verzorging en gezondheid nodig om de nieuwe generatie veevoedergrondstoffen in de toekomst goed aan te kunnen. Hierdoor kunnen wij als varkenshouderij weer meer monden verantwoord voeden met hoogwaardig voedsel!”

edy.bouman@dsm.com

Bart Hoeben Nutritionist varkenshouderij bij Voergroep Zuid

Fitte zeugen zijn de basis voor vitale biggen
“Een fitte zeug die gemakkelijk werpt en waarbij de melkproductie vlot op gang komt. Daarmee leggen wij de basis voor vitale biggen en bigkwaliteit. Het streven naar een goede bigvitaliteit heeft zowel een ethische als een economische kant. Hierbij is de samenwerking tussen varkenshouder, voeradviseur en dierenarts cruciaal; samen zorg je middels één integrale aanpak voor blije biggen.

Beoordelen van vreetgedrag en mestkwaliteit geven veel inzicht. Een goede voeropname van de zeug, een soepel geboorteproces, voldoende biest die goed wordt verdeeld. Allemaal factoren die zorgen voor vitale biggen die vlot opstarten. Hierbij is het belangrijk om de voeding van drachtige zeugen optimaal af te stemmen op hun voerbehoefte en conditie. En daarnaast altijd voldoende vezels in het voer te verwerken. Vergeet niet het voerschema voor zeugen rustig op te bouwen, zeugen gretig te houden en tegelijkertijd te veel druk op de uier voorkomen. Die moet altijd soepel blijven. Bouw je de melkgift goed op? Dan speen je het meeste en de vitaalste biggen bij een zeug. Daarmee leg je een belangrijke basis voor een goed rendement.”

bart.hoeben@voergroepzuid.nl 

Ruud Beeks Denkavit, salesmanager Benelux

Gezonde en vitale biggen staan voorop
“Samen met partners en op onze eigen onderzoekscentrum Denkavit Pigfarm doen wij frequent onderzoek waarbij gezondheid van de big en zeug voorop staat. Daarnaast betreden wij dagelijks het erf van de varkenshouder en denken onze specialisten met de varkenshouder mee om optimale resultaten te krijgen. Onze bijdrage aan deze focusgroep is dat wij het rendement van de varkenshouder in balans willen brengen met de hedendaagse wensen rondom de veehouderij.

 

Wij geloven in samenwerking binnen de focusgroep met nationale en internationale wetenschapsinstituten. Voor ons blijft het belangrijk dat de verbinding met de dagelijkse praktijk van de veehouder goed op het netvlies blijft staan. Denkavit zet zich graag samen met haar partners in om elke varkenshouderij (van gezinsbedrijf tot geprofessionaliseerd internationaal bedrijf met een groot aantal medewerkers) handvatten krijgt om zijn rendement te verbeteren, om dierenwelzijn te optimaliseren en op een verantwoorde wijze te ondernemen”

r.beeks@denkavit.nl

Martijn van den Berkmortel, bedrijfsopvolger van Berkhout Varkens te Sint-Oedenrode.

Praktische uitvoerbaarheid belangrijk
“In mijn laatste studiejaar Bedrijfskunde en Agri- Foodbusiness aan de HAS Hogeschool werd ik gevraagd om deel te nemen aan de Focusgroep bigvitaliteit. Ik was direct getriggerd om deze uitdaging aan te gaan omdat ik dagelijks bezig ben de varkenshouderij op een hoger niveau te krijgen. Niet alleen thuis, maar ook in mijn functie als onafhankelijk varkensvoerspecialist. Mijn doel binnen de focusgroep is om alles zo praktisch mogelijk te houden. Ten eerste bij het blootleggen van de verbeterpunten binnen een bedrijf. Daarnaast moeten ook de maatregelen structureel uitvoerbaar blijven, iets wat praktisch lastig uitvoerbaar is blijft toch nooit voortduren. Kortom, ik zie mezelf binnen de focusgroep als een van de verbindende schakels tussen theorie en praktijk.

 

Naast het feit dat er vanuit de maatschappij wordt aangedrongen op het verhogen van de bigoverleving, heeft een gepassioneerde varkenshouder natuurlijk een intrinsieke motivatie die verder gaat dan een regeltje hier of een wetje daar. Echter, om soms onverklaarbare redenen weet niet iedereen zijn bigoverleving op het gewenste niveau te krijgen. Welke reden dit ook mag hebben, voor iedereen moet een stappenplan beschikbaar zijn om bepaalde risicofactoren onder controle te krijgen. Om op een hoger level te komen moet je zaken gaan uitsluiten, zeker wanneer er niet een eenduidige oorzaak is.”

Anita Hoofs - WUR

 

Esther Krooshoop 
Lintjeshof

 

Sanne Hermans
Fransen Gerrits
 
Leon Tijink
Varkenshouder
Oto Offenberg
Next Genetix

 

Bron GD Varken 101-2023