Saneringsregeling ook bedoeld voor stikstofreductie

De subisieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is een van de drie maatregelen die het Kabinet wil nemen om op korte termijn een daling van de stikstofdepositie te realiseren. 

De andere twee maatregelen zijn:

  1. een verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen naar 100 km/uur van 6.00 tot 19.00 uur;
  2. een ammoniakreductie via voermaatregelen, onder de voorwaarden dat deze geen negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welzijn van dieren, andere emissies en de volksgezondheid;

De maatregel voor het veevoer is een doelvoorschrift waaraan het veevoer moet voldoen. Deze maatregel zal gelden voor alle diersectoren.

Verdeling vrijgekomen stikstofdepositieruimte

De daling van de stikstofdepositie die met deze maatregelen wordt bereikt, moet voor 30% ten goede komen aan de natuur en voor 70% gebiedsgericht worden gebruikt om (bouw)ontwikkelingen weer mogelijk te maken. 

Om de afname en uitgifte van stikstofdepositieruimte te registreren, zet het Kabinet een register (stikstofregistratiesysteem) op. Hierin wordt bijgehouden:

  • hoeveel stikstofruimte er is;
  • hoeveel stikstofruimte er wordt uitgegeven;
  • hoeveel stikstofruimte er nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio.

De woningbouw en een aantal infrastructurele projecten krijgen als eerste de vrijgekomen stikstofdepositieruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten.
Nadat de nieuwe wetgeving is vastgesteld en het stikstofregistratiesysteem is ingericht, is het voor initiatiefnemers mogelijk om van de beschikbare depositieruimte gebruik te maken.

Het wetsvoorstel is hier te vinden.